Teen Titans' Theme lyrics song by Puffy Amiyumi

Here is the song lyric of Puffy Amiyumi : and you can also sing and watch music video

Domo kotsu uru mamoru yo
Teen Titans!
Suki kidai nuku randemo taberu yo
Teen Titans!
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari monai

Teen Titans, GO!

Okida koidei yopei okurayou
Teen Titans!
Mono yami haku daiketsu shichau yo
Teen Titans!
Kasu rane suke ju kontoro
Mama na daichu kontoro
Megau do wa hate shinai

Teen Titans, GO!
Teen Titans,GO!

Shami shii doke itsu demo
Boku randa iru yo
Ai doke iwa duyo
Boku randa itsu mo... Itsu mo...

T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!

(Guitar Solo)

Domo kotsu uru mamoru yo
Teen Titans!
Suki kidai nuku randemo taberu yo
Teen Titans!
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai
Teen Titans, GO!

Teen Titans, GO!
1-2-3-4 GO!
Teen Titans!


Others Lyrics by Puffy Amiyumi

Singer Artist Name - Song Title
Puffy Amiyumi Angel Of Love lyrics
Puffy Amiyumi Basket Case lyrics
Puffy Amiyumi Boogie-Woogie No.5 lyrics
Puffy Amiyumi Call Me What You Like lyrics
Puffy Amiyumi Call Me What You Like (If You Like Rock-N-Roll) lyrics
Puffy Amiyumi December lyrics
Puffy Amiyumi Forever lyrics
Puffy Amiyumi Friends Forever lyrics
Puffy Amiyumi Hi Hi lyrics
Puffy Amiyumi Into The Beach lyrics
Puffy Amiyumi Invisible Tomorrow lyrics
Puffy Amiyumi Joining a Fan Club lyrics
Puffy Amiyumi K2G lyrics
Puffy Amiyumi Long Beach Nightmare lyrics
Puffy Amiyumi Long Beach Nightmare (Japanese) lyrics
Puffy Amiyumi Love So Pure lyrics
Puffy Amiyumi Mogura Like lyrics
Puffy Amiyumi Nice Buddy lyrics
Puffy Amiyumi Planet Tokyo lyrics
Puffy Amiyumi Radio Tokyo lyrics
Puffy Amiyumi Red Swing lyrics
Puffy Amiyumi Sayonara lyrics
Puffy Amiyumi Sayonara Japanese Version lyrics
Puffy Amiyumi Shiawase (Happiness) lyrics
Puffy Amiyumi Shut Your Mouth, Honey lyrics
Puffy Amiyumi Stray Cats Fever lyrics
Puffy Amiyumi Sunrise lyrics
Puffy Amiyumi Teen Titans Theme lyrics
Puffy Amiyumi Teen Titans Theme Song (Japanese-short version) lyrics
Puffy Amiyumi Teen Titans' Theme lyrics
Puffy Amiyumi Thank You lyrics
Puffy Amiyumi That's The Way It Is lyrics
Puffy Amiyumi Tokio Nights Japanese Version lyrics
Puffy Amiyumi Tokyo Nights lyrics
Puffy Amiyumi Tokyo Nights - Japanese lyrics
Puffy Amiyumi Tokyo, I'm On My Way! lyrics
Puffy Amiyumi True Asia lyrics
Puffy Amiyumi Urei lyrics
Puffy Amiyumi V-A-C-A-T-I-O-N lyrics
Puffy Amiyumi Wild Girls On Circuit lyrics
Puffy Amiyumi Your Love Is A Drug lyrics

Puffy Amiyumi - Teen Titans' Theme Lyrics © copyright notice

All Puffy Amiyumi - Teen Titans' Theme lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Teen Titans' Theme lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-03-23 09:23:39 in under 1 µ seconds