"

Luna lyrics song by Moonlight

Here is the song lyric of Moonlight : and you can also sing and watch music video

[s³owa: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska, Marcin Bors]

Oddech lekki jak wiatr
jak szczêœcie wezbrane
patrzê na wasze oblicza spragnione
wierzê ¿e wiêcej mogê
ni¿ on wam dajê
nie proszê
ja ¿¹dam
wzywam ciê g³oœno klnê
tak jakby zasn¹³
i obudziæ wiêcej nie chcia³ siê
Za promieñ uczuæ
za marzeñ horyzont
wychylam siê
aby rêce wam ogrzaæ
przyci¹gn¹æ do siebie
(jak owoc dojrza³y
zabraæ od niego
zostaæ nim)
Sêdzi¹ cierpieñ zostaje
przychodz¹ oczy sp³akane
by znaleŸæ siebie
zgubiony ci¹g zdarzeñ
Jako cz³owiek radziæ mog³am
a jako Bóg bez rady zosta³am
jako Bóg
jak i on
przegra³am tak jak i on
jakbym zasnê³a
i obudziæ wiêcej nie chcia³aOther Music Video Related to Moonlight Luna

The Moonlight DiscographyYou might as well be looking for:

Moonlight  -  Moonlight Songtexte
Moonlight  -  Luna Lyrics for an mp3
Moonlight  -  Moonlight Letras
Moonlight  -  Moonlight Lyrique
Moonlight  -  Moonlight Testo
Moonlight  -  Moonlight Referencias
Moonlight  -  Moonlight Lyric

Others Lyrics by Moonlight

Singer Artist Name - Song Title
Moonlight ... lyrics
Moonlight Ananke lyrics
Moonlight Ansuu lyrics
Moonlight Belibaste lyrics
Moonlight Cha - Nefer - Meren - Re lyrics
Moonlight Cisza Przed Burza lyrics
Moonlight Col lyrics
Moonlight Conquistador lyrics
Moonlight Damaisa lyrics
Moonlight Deformis lyrics
Moonlight Dialog Cia³ lyrics
Moonlight Dies Irae (Dzieñ S¹du) lyrics
Moonlight Do ojca lyrics
Moonlight Dobranoc lyrics
Moonlight Ergo Sum lyrics
Moonlight Extaza Milczenia lyrics
Moonlight Flos lyrics
Moonlight G³osy lyrics
Moonlight Gebbeth lyrics
Moonlight Góra i Dó³ lyrics
Moonlight Hexe lyrics
Moonlight Historia Do Zapomnienia lyrics
Moonlight Inermis lyrics
Moonlight Inermis II lyrics
Moonlight Inter Sacrum lyrics
Moonlight Jak Ryby lyrics
Moonlight Jesugej Von Baatur lyrics
Moonlight Jeszcze Raz lyrics
Moonlight Kiedy Myœl Mi Oddasz lyrics
Moonlight Kochanka lyrics
Moonlight La Dance Macabre lyrics
Moonlight Lekarstwo Na Sen lyrics
Moonlight List Z Raju lyrics
Moonlight Luna lyrics
Moonlight Luna II lyrics
Moonlight Melpomena lyrics
Moonlight Meren Re lyrics
Moonlight Meren Re (Akt Ostatni) lyrics
Moonlight Meren Re (Dobranoc) lyrics
Moonlight Meren-Re (Rapsod) lyrics
Moonlight Modlitwa O Zmi³owanie lyrics
Moonlight Msza lyrics
Moonlight Nic lyrics
Moonlight Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo lyrics
Moonlight Nie Mogê Zmieniæ Nic lyrics
Moonlight Nieskoñczonoœæ lyrics
Moonlight Noc lyrics
Moonlight Non Umbra lyrics
Moonlight Obsesja lyrics
Moonlight Pokuta K³amcy lyrics
Moonlight Ronaa lyrics
Moonlight Shadizar lyrics
Moonlight Shahre Gholghota (Miasto Krzyku) lyrics
Moonlight Stadium Wiary lyrics
Moonlight Strach lyrics
Moonlight Szaleñstwo lyrics
Moonlight Tabu lyrics
Moonlight Taniec Ze Œmierci¹ lyrics
Moonlight To Co Za Drzwiami lyrics
Moonlight Trochê PóŸniejsze Popo³udnie lyrics
Moonlight Tu lyrics
Moonlight Umbra lyrics
Moonlight W Koñcu Naszych Dni lyrics
Moonlight Wiem lyrics
Moonlight Yaishi lyrics
Moonlight Zapach lyrics
Moonlight Zbrodnai I Kara lyrics
Moonlight Zmierzch lyrics
Moonlight Zobaczyæ Siebie lyrics

Moonlight - Luna Lyrics © copyright notice

All Moonlight - Luna lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Luna lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-07-25 16:09:46 in under 1 µ seconds