"

Cisza Przed Burza lyrics song by Moonlight

Here is the song lyric of Moonlight : and you can also sing and watch music video

Ju¿ nie œpi
Przeci³gle jêcz³c
Spokojna na razie

Stalowe ptaki wyprys³y mi z oczu
Z oczu... moich oczu...

Dasz mi noc w œrodku dnia
Zapomnienie... zapomnienie...
Zapomnienie...
I zmyjesz z mojej twarzy grzech
I zmyjesz z mojej twarzy grzech...
Ty p³aczesz... Ty p³aczesz... Ty p³aczesz...
P³aczesz...

Myœla³am, ¿e córki twoje
Beznamiêtnie chwytam we w³osy
Beznamiêtnie chwytam we w³osy...
A ty p³aczesz... Ty p³aczesz... Ty p³aczesz...
P³aczesz...
I boisz siê jak ja
¯e gdy zaœniesz
Gdy zaœniesz...
Grzech bêdzie trwa³


Other Music Video Related to Moonlight Cisza Przed Burza

The Moonlight DiscographyYou might as well be looking for:

Moonlight  -  Moonlight Songtexte
Moonlight  -  Cisza Przed Burza Lyrics for an mp3
Moonlight  -  Moonlight Letras
Moonlight  -  Moonlight Lyrique
Moonlight  -  Moonlight Testo
Moonlight  -  Moonlight Referencias
Moonlight  -  Moonlight Lyric

Others Lyrics by Moonlight

Singer Artist Name - Song Title
Moonlight ... lyrics
Moonlight Ananke lyrics
Moonlight Ansuu lyrics
Moonlight Belibaste lyrics
Moonlight Cha - Nefer - Meren - Re lyrics
Moonlight Cisza Przed Burza lyrics
Moonlight Col lyrics
Moonlight Conquistador lyrics
Moonlight Damaisa lyrics
Moonlight Deformis lyrics
Moonlight Dialog Cia³ lyrics
Moonlight Dies Irae (Dzieñ S¹du) lyrics
Moonlight Do ojca lyrics
Moonlight Dobranoc lyrics
Moonlight Ergo Sum lyrics
Moonlight Extaza Milczenia lyrics
Moonlight Flos lyrics
Moonlight G³osy lyrics
Moonlight Gebbeth lyrics
Moonlight Góra i Dó³ lyrics
Moonlight Hexe lyrics
Moonlight Historia Do Zapomnienia lyrics
Moonlight Inermis lyrics
Moonlight Inermis II lyrics
Moonlight Inter Sacrum lyrics
Moonlight Jak Ryby lyrics
Moonlight Jesugej Von Baatur lyrics
Moonlight Jeszcze Raz lyrics
Moonlight Kiedy Myœl Mi Oddasz lyrics
Moonlight Kochanka lyrics
Moonlight La Dance Macabre lyrics
Moonlight Lekarstwo Na Sen lyrics
Moonlight List Z Raju lyrics
Moonlight Luna lyrics
Moonlight Luna II lyrics
Moonlight Melpomena lyrics
Moonlight Meren Re lyrics
Moonlight Meren Re (Akt Ostatni) lyrics
Moonlight Meren Re (Dobranoc) lyrics
Moonlight Meren-Re (Rapsod) lyrics
Moonlight Modlitwa O Zmi³owanie lyrics
Moonlight Msza lyrics
Moonlight Nic lyrics
Moonlight Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo lyrics
Moonlight Nie Mogê Zmieniæ Nic lyrics
Moonlight Nieskoñczonoœæ lyrics
Moonlight Noc lyrics
Moonlight Non Umbra lyrics
Moonlight Obsesja lyrics
Moonlight Pokuta K³amcy lyrics
Moonlight Ronaa lyrics
Moonlight Shadizar lyrics
Moonlight Shahre Gholghota (Miasto Krzyku) lyrics
Moonlight Stadium Wiary lyrics
Moonlight Strach lyrics
Moonlight Szaleñstwo lyrics
Moonlight Tabu lyrics
Moonlight Taniec Ze Œmierci¹ lyrics
Moonlight To Co Za Drzwiami lyrics
Moonlight Trochê PóŸniejsze Popo³udnie lyrics
Moonlight Tu lyrics
Moonlight Umbra lyrics
Moonlight W Koñcu Naszych Dni lyrics
Moonlight Wiem lyrics
Moonlight Yaishi lyrics
Moonlight Zapach lyrics
Moonlight Zbrodnai I Kara lyrics
Moonlight Zmierzch lyrics
Moonlight Zobaczyæ Siebie lyrics

Moonlight - Cisza Przed Burza Lyrics © copyright notice

All Moonlight - Cisza Przed Burza lyrics are property and © copyright of their respective owners.
All Cisza Przed Burza lyrics provided for educational purposes only.

Generated on 2018-06-20 17:04:44 in under 1 µ seconds